Artikkel 20
Võrdsus seaduse ees


Kõik on seaduse ees võrdsed.

_____________________________________________________________________________________________
Artikkel 21
Diskrimineerimiskeeld
1. Keelatud on igasugune diskrimineerimine, sealhulgas diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvuse,
etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste
või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puuete, vanuse või
seksuaalse sättumuse tõttu.
2. Igasugune kodakondsuse alusel diskrimineerimine on aluslepingute reguleerimisalas keelatud,
ilma et eelöeldu piiraks nende erisätete kohaldamist.

____________________________________________________________________________________________
Artikkel 22
Kultuuriline, usuline ja keeleline mitmekesisus
Liit austab kultuurilist, usulist ja keelelist mitmekesisust.

____________________________________________________________________________________________
Artikkel 23
Naiste ja meeste võrdõiguslikkus


Naiste ja meeste võrdõiguslikkus tuleb tagada kõikides valdkondades, kaasa arvatud tööhõive, töö ja
palk.
Võrdõiguslikkuse põhimõte ei takista säilitamast või võtmast meetmeid, mis annavad alaesindatud
soole erilisi eeliseid.

____________________________________________________________________________________________
Artikkel 24
Lapse õigused


1. Lastel on õigus heaoluks vajalikule kaitsele ja hoolitsusele. Lapsed võivad vabalt väljendada oma
seisukohti. Neid seisukohti võetakse arvesse lapsega seotud küsimustes vastavalt tema vanusele ja
küpsusele.
2. Kõikides lastega seotud toimingutes, mida teevad avalik-õiguslikud asutused või eraõiguslikud
institutsioonid, tuleb esikohale seada lapse huvid.
3. Igal lapsel on õigus säilitada regulaarsed isiklikud suhted ja otsene kontakt oma mõlema
vanemaga, kui see ei ole lapse huvidega vastuolus.

____________________________________________________________________________________________
Artikkel 25
Eakate õigused
Liit tunnustab ja austab eakate õigust elada inimväärset ja iseseisvat elu ning osaleda sotsiaal- ja
kultuurielus.

____________________________________________________________________________________________
Artikkel 26
Puuetega inimeste integreerimine ühiskonda
Liit tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada
nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.

Advertisements