Artikkel 6
Õigus vabadusele ja turvalisusele

Igaühel on õigus isikuvabadusele ja turvalisusele


Turvalisus


___________________________________________________________________________________

Artikkel 7
Era- ja perekonnaelu austamine

Igaühel on õigus sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite saladust.

_________________________________________________________________________________________
Artikkel 8
Isikuandmete kaitse
1. Igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele.
2. Selliseid andmeid tuleb töödelda asjakohaselt ning kindlaksmääratud eesmärkidel ja asjaomase
isiku nõusolekul või muul seaduses ettenähtud õiguslikul alusel. Igaühel on õigus tutvuda tema kohta
kogutud andmetega ja nõuda nende parandamist.
3. Nende sätete täitmist kontrollib sõltumatu asutus.

____________________________________________________________________________________________
Artikkel 9
Õigus abielluda ja õigus luua perekond


Õigus abielluda ja õigus luua perekond tagatakse nende õiguste kasutamist reguleerivate siseriiklike
õigusaktide kohaselt.

____________________________________________________________________________________________

Artikkel 10
Mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus
1. Igaühel on õigus mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele. See õigus kätkeb vabadust muuta
usku või veendumusi, samuti vabadust kuulutada usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega,
avalikult või eraviisiliselt kultuse, õpetamise, tava ja kombetalituse kaudu.
2. Õigust keelduda sõjaväeteenistusest oma veendumuste tõttu tunnustatakse selle õiguse
kasutamist reguleerivate siseriiklike õigusaktide kohaselt.

____________________________________________________________________________________________

Artikkel 11
Sõna- ja teabevabadus
1. Igaühel on õigus sõnavabadusele. See õigus kätkeb arvamusvabadust ning vabadust saada ja
levitada teavet ja ideid avaliku võimu sekkumiseta ning sõltumata riigipiiridest.
2. Massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust austatakse.

____________________________________________________________________________________________

Artikkel 12
Kogunemis- ja ühinemisvabadus

Kogunemisvabadus

1. Igaühel on õigus rahumeelselt koguneda ning moodustada ühinguid kõigil tasanditel, eelkõige
poliitika, ametiühingute ja kodanikuühiskonna valdkonnas; see kätkeb igaühe õigust oma huvide
kaitseks ametiühinguid luua ja neisse astuda.
2. Liidu tasandi poliitilised erakonnad toetavad liidu kodanike poliitilise tahte väljendamist.

____________________________________________________________________________________________

Artikkel 13
Kunsti ja teaduse vabadus
Kunsti ja teadusuuringuid ei piirata. Akadeemilist vabadust austatakse.

____________________________________________________________________________________________

Artikkel 14
Õigus haridusele


1. Igaühel on õigus haridusele ning õigus saada kutse- ja täiendusõpet.
2. See õigus kätkeb võimalust saada tasuta kohustuslikku haridust.
3. Vabadust asutada demokraatia põhimõtetest lähtudes haridusasutusi ja vanemate õigust tagada
lastele oma usuliste, filosoofiliste ja pedagoogiliste veendumuste kohane haridus ja õpetamine
austatakse nimetatud vabaduse ja õiguse kasutamist reguleerivate siseriiklike õigusaktide kohaselt.

____________________________________________________________________________________________

Artikkel 15
Kutsevabadus ja õigus teha tööd
1. Igaühel on õigus teha tööd ja tegutseda vabalt valitud või vastuvõetaval kutsealal.
2. Igal liidu kodanikul on vabadus otsida tööd, töötada, teostada asutamisõigust ning pakkuda
teenuseid kõikides liikmesriikides.
3. Kolmandate riikide kodanikel, kellel on luba töötada liikmesriikide territooriumil, on õigus liidu
kodanikega võrdsetele töötingimustele.

____________________________________________________________________________________________

Artikkel 16
Ettevõtlusvabadus
Ettevõtlusvabadust tunnustatakse liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavade kohaselt.

____________________________________________________________________________________________

Artikkel 17
Õigus omandile


1. Igaühel on õigus vallata, kasutada, käsutada ja pärandada oma seaduslikul teel saadud omandit.
Kelleltki ei tohi tema omandit ära võtta muidu kui üldistes huvides ja seaduses ettenähtud juhtudel ja
tingimustel ning õigeaegse ja õiglase hüvituse eest. Omandi kasutamist võib reguleerida seadusega
niivõrd, kui see on vajalik üldistes huvides.
2. Intellektuaalomandit kaitstakse.

____________________________________________________________________________________________

Artikkel 18
Varjupaigaõigus


Varjupaigaõigus tagatakse 28. juuli 1951. aasta Genfi konventsiooni ja 31. jaanuari 1967. aasta
pagulasseisundi protokolli sätete ning Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu
(edaspidi „aluslepingud”) kohaselt.

____________________________________________________________________________________________

Artikkel 19
Kaitse tagasisaatmise, väljasaatmise või väljaandmise korral
1. Kollektiivne väljasaatmine on keelatud.
2. Kedagi ei tohi tagasi saata, välja saata või välja anda riiki, kus teda tõsiselt ohustab
surmanuhtlus, piinamine või muu ebainimlik või alandav kohtlemine või karistus.

Advertisements