Artikkel 1
Inimväärikus
Inimväärikus on puutumatu. Seda tuleb austada ja kaitsta.

___________________________________________________________________________________________

Artikkel 2
Õigus elule


1. Igaühel on õigus elule.
2. Kedagi ei tohi surma mõista ega hukata.

___________________________________________________________________________________________
Artikkel 3
Õigus isikupuutumatusele
1. Igaühel on õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele.
2. Meditsiini ja bioloogia valdkonnas tuleb eelkõige austada järgmisi nõudeid ja keelde:
a) asjaomase isiku vaba ja teadliku nõusoleku, mis on antud seaduses ettenähtud korra kohaselt,
nõue,
b) eugeeniliste, eelkõige isikute valikuga seotud toimingute keeld,
c) inimkehast või selle osast kui sellisest rahalise tulu saamise keeld,
d) inimeste reproduktiivse kloonimise keeld.

___________________________________________________________________________________________
Artikkel 4
Piinamise ning ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise keeld
Kedagi ei tohi piinata ega ebainimlikult või alandavalt kohelda ega karistada.

___________________________________________________________________________________________
Artikkel 5
Orjapidamise ja sunniviisilise töö keeld
1. Kedagi ei tohi pidada orjuses ega sunduses.
2. Kelleltki ei tohi nõuda sunniviisilist või kohustuslikku töötamist.
3. Inimkaubandus on keelatud.

Advertisements