Artikkel 27
Töötajate õigus olla ettevõttes informeeritud ja ära kuulatud
Töötajatele või nende esindajatele tuleb asjakohasel tasandil tagada, et nad saaksid õigel ajal
informatsiooni ja et nendega konsulteeritaks liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavadega
ettenähtud juhtudel ja tingimustel.

__________________________________________________________________________________________
Artikkel 28
Kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse tegutsemise õigus
Töötajatel ja tööandjatel või nende organisatsioonidel on liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja
tavade kohaselt õigus pidada asjakohasel tasandil läbirääkimisi kollektiivlepingute üle ja neid sõlmida
ning huvide konflikti korral kollektiivselt oma õigusi kaitsta, sealhulgas streikida.

__________________________________________________________________________________________

Artikkel 29
Õigus kasutada tööhõiveteenuseid
Igaühel on õigus kasutada tasuta tööhõiveteenuseid.

__________________________________________________________________________________________

Artikkel 30
Kaitse põhjendamatu vallandamise korral


Igal töötajal on õigus kaitsele põhjendamatu vallandamise eest liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide
ja tavade kohaselt.

__________________________________________________________________________________________

Artikkel 31
Head ja õiglased töötingimused
1. Igal töötajal on õigus töötingimustele, mis on tema tervise, ohutuse ja väärikuse kohased.
2. Igal töötajal on õigus maksimaalse tööaja piirangule ning igapäevastele ja -nädalastele
puhkeaegadele ja iga-aastasele tasulisele puhkusele.

__________________________________________________________________________________________

Artikkel 32
Keeld kasutada laste tööjõudu ja noorte töötajate kaitse


Laste töölevõtmine on keelatud. Töölevõtmisel ei või vanuse alammäär olla madalam kui iga, mil lõpeb
koolikohustus, ilma et eelöeldu mõjutaks noortele soodsamate eeskirjade kohaldamist ja piiratud
erandeid.
Töölevõetud noorte töötingimused peavad olema eakohased ning noori tuleb kaitsta majandusliku
ekspluateerimise ja töö eest, mis võiks kahjustada nende ohutust, tervist või kehalist, vaimset, kõlbelist
või sotsiaalset arengut või takistada hariduse omandamist.

__________________________________________________________________________________________

Artikkel 33
Perekonna- ja tööelu

Perekond
1. Perekond on õigusliku, majandusliku ja sotsiaalse kaitse all.
2. Selleks et oleks võimalik perekonna- ja tööelu kokku sobitada, on igaühel õigus kaitsele
vallandamise eest raseduse ja sünnituse tõttu, õigus tasulisele rasedus- ja sünnituspuhkusele ning
lapsehoolduspuhkusele lapse sünni või lapsendamise järel.

__________________________________________________________________________________________

Artikkel 34
Sotsiaalkindlustus ja sotsiaalabi
1. Liit tunnustab ja austab õigust sotsiaalkindlustushüvitistele ja sotsiaalteenustele, mille kaudu
pakutakse liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavadega ettenähtud eeskirjade kohast kaitset
raseduse ja sünnituse, haiguse, tööõnnetuste, ülalpeetavaks muutumise, eakuse või töökoha kaotuse
korral.
2. Igaühel, kelle elukoht on Euroopa Liidus ja kes seal seaduslikult liigub, on õigus saada
sotsiaalkindlustushüvitisi ja sotsiaalseid soodustusi liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavade
kohaselt.
3. Sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemiseks tunnustab ja austab liit õigust sotsiaalabile ja
eluasemetoetusele, et tagada liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavadega ettenähtud eeskirjade
kohaselt rahuldav elu kõigile neile, kellel puuduvad piisavad elatusvahendid.

__________________________________________________________________________________________

Artikkel 35
Tervishoid

Tervishoid
Igaühel on õigus ennetavale tervishoiule ning ravile siseriiklike õigusaktide ja tavadega ettenähtud
tingimustel. Kõigi liidu poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tagatakse inimeste tervise
kõrgetasemeline kaitse.

__________________________________________________________________________________________

Artikkel 36
Võimalus kasutada üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid
Liidu sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks tunnustab ja austab liit võimalust
kasutada aluslepingute kohaselt siseriiklike õigusaktide ja tavadega ettenähtud üldist majandushuvi
pakkuvaid teenuseid.

__________________________________________________________________________________________

Artikkel 37
Keskkonnakaitse


Kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi parandamine tuleb integreerida liidu
poliitikasse ning tagada säästva arengu põhimõtte kohaselt.

__________________________________________________________________________________________

Artikkel 38
Tarbijakaitse
Liidu poliitikaga tagatakse tarbijakaitse kõrge tase.

Advertisements