Milliseid oskusi arendasid õpilased projekti käigus?

Tagasiside Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetajalt

Planeerimisoskust: Kui olin klassi osalejaks registreerinud, hakkasime õpilastega arutama, mis meil ees seisab. Andsin üldise ülevaate ja tegime oma projekti ajakava.   Määrasime tegevustele tähtajad ja leppisime kokku, millal midagi peab valmis olema. Loomingulised ülesanded said õpilased pika tähtajaga ja nad pidid ise otsustama, millal on tark see koostöös teistega teostada.

___________________________________________________________________________________

Mind Your Rights Jõhvi Vene Gümnaasiumis

Jõhvi vene Gümnaasiumi õpetaja tagasiside

Eesti keelt mitte emakeelena rääkivad lapsed ei oma Kirde-Eestis võimalust praktilist eesti keelt väljaspool koolitundi kasutada. Selgus, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta eestikeelne väljaanne nõuab palju suuremat sõnavara ja ladusamat keelekasutust, kui seda võib anda eesti keele kui teise keele tund, seetõttu otsustasime raamatukesed õpilastele koju kaasa anda.

Kuna õpilased olid eelnevalt kodus Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta jaotistega tutvunud, siis palusime esitada küsimusi nende jaotiste kohta, millest ei saadud aru keeleliselt. Kirjutasime välja tundmatud sõnad ja andsime venekeelsed vasted. Andsime aega, et õpilased saaksid veel kord tekstid üle vaadata. Seejärel tõmbas iga õpilane välja selle jaotise kaardi, mis oli talle kõige olulisem, põhjendas oma valikut ja andis kaardid õpetaja kätte.

___________________________________________________________________________________

Positiivne mõju õpilaste väärtushinnangutele

Saku Gümnaasiumi õpetaja tagasiside

Selleks, et teha oma valikuid, mida millelegi eelistada tuli eelkõige väga tähelepanelikult lugeda etteantud tekste. Seejärel arutluse käigus selgus, et mitte kõik ei saanud kasutatud mõistetest ühtmoodi aru.  Seega – esimesed oskused, mida arendada oli võimalik, olid:

1. mõtestatud, analüüsiv lugemine ja

2. mõistete sisu õige ja ühesugune mõistmine.

Edasise arutluse käigus, kus sai tehtud nii grupitööd kui frontaalset vestlust oli võimalik arendada lisaks mainitutele järgmisi oskusi:

3. oskus oma mõtet formuleerida;

4. oskus teisi kuulata ja teiste arvamusega arvestada;

5. oskus leida argumente/põhjendusi oma seisukoha kaitseks;

6. oskus suuta eristada enda jaoks üliolulist vähemolulisest;

7. oskus teha valikuid;

8. oskus kasutada ajakirjanduse ja interneti abi vajaliku materjali leidmiseks + julgus (kodanikujulgus!) välja öelda see, mida arvatakse.

Kirjutamise joonistamise käigus arenesid kahtlemata oskused-

9. mõtteid kirjalikult väljendada;

10. mõtteid piltlikult, sümbolites väljendada;

11. oskus näha sõnade taga reaalset maailma ja ennast selles;

12. võrrelda erinevaid olukordi ja teha järeldusi inimeste olukorra erisuste kohta;

13. leida võimalikke (harta artiklite rikkumisest tulenevate) olukordade omapoolseid lahendusi ja parandamise teid (kodanikuaktiivsus!).

Kokkuvõttes : arenes lugemisoskus, kuulamisoskus, mõtlemisoskus ( nii konkreetne kui abstraktne), kirjutamisoskus, analüüsivõime ja käelise tegevuse kasutamine.

___________________________________________________________________________________

Õpilased olid kõik väga rahul

Tallinna Pae Gümnaasiumi õpetaja tagasiside

Üldiselt kogu metoodika on väga hea. Kuid eriti kasulik on jaotiste ning artiklite valik ning oma valiku põhjendamine. Esiteks, oma arvamuse põhjendamisega on õpilastel suurimad raskused. Teiseks, see tekitas õpilastel huvi, kuna nad tundsid, et teevad midagi praktiliselt: rebivad välja, kirjutavad, kleepivad seina külge, loevad. Ka arutelu tervikuna oli hea ja konteksti sees.Advertisements