Artikkel 39
Õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel


1. Igal liidu kodanikul on Euroopa Parlamendi valimistel õigus hääletada ja kandideerida selles liikmesriigis, kus on tema elukoht, samadel tingimustel kui selle riigi kodanikel.

2. Euroopa Parlamendi liikmed valitakse otsestel ja üldistel valimistel vaba ja salajase hääletuse teel.

___________________________________________________________________________________________

Artikkel 40
Õigus hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel
Igal liidu kodanikul on õigus hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel selles liikmesriigis, kus on
tema elukoht, samadel tingimustel kui selle riigi kodanikel.

___________________________________________________________________________________________

Artikkel 41

Õigus heale haldusele
1. Igaühel on õigus sellele, et liidu institutsioonid, organid ja asutused käsitleksid tema küsimusi
erapooletult, õiglaselt ning mõistliku aja jooksul.
2. See õigus kätkeb:
a) igaühe õigust, et teda kuulatakse ära enne seda, kui tema suhtes kohaldatakse üksikmeedet, mis
võib teda kahjustada;
b) igaühe õigust tutvuda teda puudutavate andmetega, võttes samal ajal arvesse konfidentsiaalsuse
ning ameti- ja ärisaladusega seotud õigustatud huve;
c) asutuste kohustust põhjendada oma otsuseid.
3. Igaühel on õigus saada liikmesriikide õiguse ühiste üldprintsiipide kohaselt liidult hüvitist mis
tahes kahju eest, mida selle institutsioonid või teenistujad on oma ülesannete täitmisel tekitanud.
4. Igal kodanikul on õigus pöörduda liidu institutsioonide poole ühes aluslepingute keeltest ning
talle tuleb vastata samas keeles.

___________________________________________________________________________________________
Artikkel 42
Õigus tutvuda dokumentidega
Igal liidu kodanikul ja igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on
liikmesriigis, on õigus tutvuda liidu institutsioonide, organite ja asutuste mis tahes kandjal säilitatavate
dokumentidega.

___________________________________________________________________________________________
Artikkel 43
Euroopa ombudsman
Igal liidu kodanikul ja igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on
liikmesriigis, on õigus pöörduda Euroopa ombudsmani poole seoses liidu institutsioonide, organite või
asutuste tegevuses ilmnenud haldusomavoliga, välja arvatud Euroopa Liidu Kohtu tegevus
õigusemõistjana.

___________________________________________________________________________________________
Artikkel 44
Õigus esitada petitsioone
Igal liidu kodanikul ja igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on
liikmesriigis, on õigus pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole.

___________________________________________________________________________________________
Artikkel 45
Liikumis- ja elukohavabadus


1. Igal liidu kodanikul on õigus liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda ja elada.
2. Liikumis- ja elukohavabaduse võib aluslepingute kohaselt anda ka kolmandate riikide
kodanikele, kes elavad seaduslikult liikmesriigi territooriumil.

___________________________________________________________________________________________
Artikkel 46
Diplomaatiline ja konsulaarkaitse
Igal liidu kodanikul on kolmanda riigi territooriumil, kus ei ole esindatud see liikmesriik, mille kodanik
ta on, õigus saada kaitset iga teise liikmesriigi diplomaatilistelt ja konsulaarasutustelt samadel
tingimustel kui selle teise liikmesriigi oma kodanikel.

Advertisements